VIDEO

Filmskapande och fotografi hänger ihop på väldigt många plan; komposition, tajming och ljus. Mina filmer ska ses som en förlängning eller en utveckling av mitt fotograferande.
Timelapse förenar det klassiska fotografiet, möjligheten att stoppa tiden – med filmens möjligheter. Genom att experimentera med tidsintervaller i olika miljöer kan man skapa vackra filmer. Moln, skuggor, tidvatten, smältande is mm. är saker som gör sig bra att fånga under en längre period. Genom att förflytta kameran mellan exponeringarna kan man lägga till ytterligare en dimension. Jag har skapat timelapsefilmer under mina resor och som beställningar till produktionsbolag. Läs gärna mer på min hemsida: timelapse.se

En del av filmerna har skapats av rena tillfälligheter, som resefilmerna “Travels”. Genom dessa filmer får man en uppfattning om vilka intressen jag odlar och vart jag trivs bäst när jag fotograferar; ute i naturen.
Filmerna från Gotland är jag extra stolt över, till dom har jag även gjort musiken.

Bland dom första filmerna jag gjorde ingår ett par musikvideos. Det var åt vänner och utan någon som helst budget. Jag väljer ändå att visa dom här med av sentimentala skäl.

För kunder och andra intresserade kan jag meddela och jag har en
komplett professionell utrustning inklusive lampor, stativ, sliders, gimbal, glidecam, mattebox, followfocus, trådlös mic mm. Jag är tillgänglig för spännande uppdrag, så det är bara att höra av sig.

Filmmaking and photography are linked in many planes; composition, timing and light.
My movies should be seen as an extension or development of my photography.

Time-lapse combines classic photography, the ability to stop time – with the film’s potential. By experimenting with time intervals in different environments you can create beautiful movies. Clouds, shadows, tides, melting ice etc. are object that does well to capture over a longer period. By moving the camera between exposures you can even add another dimension. I have created time-lapse movies during my travels and as per request to production companies. Read more at my website: timelapse.se

Some of the films have been created by mere coincidence, like the travel films. Through these films you can get an idea of my interests and where I a home when I photograph; the outdoors.
I’m particularly proud of the films from Gotland, in wich I have also done the music.

Among the first films I did include a couple of music videos. They where made for friends and without any budget. I still choose to display them here with sentimental reasons.

For customers and other interested parties: I have a
complete professional equipment including lights, tripods, sliders, gimbal, glidecam, mattebox, follow focus, wireless mic mm. I am available for exciting assignments, feel free to contact me.